FaceBook

Konferencja podsumowująca projekt

 KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT

W  dniu 26.05.2015 r., w godzinach 11.00– 13.00 w gmachu głównym Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. C.K. Norwida 25 we Wrocławiu w Sali Senatu odbyła się konferencja podsumowująca projekt.

Konferencję swoim przemówieniem otworzył Prof. dr hab. Roman Kołacz - Rektor Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Następnie zgromadzonych gości przywitała Prof. dr hab. Alina Wieliczko - Prorektor ds. współpracy z zagranicą i regionem.

Pierwszym prelegentem była wicemarszałek Województwa Dolnośląskiego, pani dr inż. Ewa Mańkowska omówiła tematykę dotyczącą kierunku, w jakim zmierza rynek pracy.

Kolejnym prelegentem była pani dr Magdalena Gawron – koordynator merytoryczny projekt, która zaprezentowała portal www.absolwent.up.wroc.pl jako Innowacyjne narzędzie badawcze do monitorowania losów zawodowych absolwentów.

Z kolei pan Maciej Sałdacz - z-ca dyrektora  ds. marketingu usług urzędu z
Powiatowego Urzędu Pracy we Wrocławiu przedstawił wyniki badania zrealizowanego na zlecenie Urzędu dotyczące związku pomiędzy wykształceniem wyższym a bezrobociem.

Natomiast pan Jan Kamiński z Kuratorium Oświaty we Wrocławiu omówił zorientowany na potrzeby przedsiębiorstw system stymulujący zmiany w sposobie kształcenia zawodowego, czyli Dolnośląskie Klastry Edukacyjne.

Kolejna prezentacja została przedstawiona przez Cezarego Rutkę z Loży Dolnośląskiej Business Centre Club i dotyczyła współpracy na linii nauka – biznes jako motoru rozwoju.

Jako ostatni wystąpił pan Leszek Grala - Prezes Dolnośląskiej Izby Rolniczej, który omówił wpływ absolwentów kierunków przyrodniczo-technicznych na polską wieś.

Na zakończenie konferencji wszyscy prelegenci oraz zaproszeni goście udali się na wspólny lunch.

Zaproszenie na konferencję podsumowującą projekt

Prorektor ds. współpracy z zagranicą i regionem
Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu

Prof. dr hab. Alina Wieliczko

zaprasza na konferencję podsumowującą projekt

„PI - Monitoring losów absolwentów w kontekście dostosowania
oferty edukacyjnej do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy i wymogów rynku pracy”

–  projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

MY – monitorujemy, TY – odnosisz sukces

Konferencja  odbędzie się 26 maja 2015 r. w godz. 11.00 – 13.00
 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu,
 w Budynku Głównym, w Sali Senatu.

Zaproszenie na seminarium 29.04.2015

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu
 Biuro Projektu „PI - Monitoring losów absolwentów w kontekście dostosowania
oferty edukacyjnej do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy i wymogów rynku pracy”

–  projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

ZAPRASZA DO WZIĘCIA UDZIAŁU W WARSZTATACH KOMPETENCYJNYCH

W RAMACH SEMINARIUM

DROGA DO SUKCESU – UMIEJĘTNOŚĆ WYZNACZANIA CELÓW
I PODEJMOWANIA DECYZJI

Seminarium odbędzie się 29 kwietnia 2015 r. w godz. 10.00 – 12.00
 na Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu,
 w Budynku Głównym, w Sali Prof. Stanisława Tołpy.

Seminarium z dnia 29.04.2015

 DROGA DO SUKCESU – UMIEJĘTNOŚĆ WYZNACZANIA CELÓW
I PODEJMOWANIA DECYZJI

W  dniu 29.04.2015 r., w godzinach 10.00– 12.00 w gmachu głównym Uniwersytetu Przyrodniczego przy ul. C.K. Norwida 25 we Wrocławiu w sali im. prof. St. Tołpy odbyły się warsztaty kompetencyjne w ramach seminarium pt. „Droga do sukcesu – umiejętność wyznaczania celów i podejmowania decyzji”

Gości przywitał Kierownik Projektu pan Sebastian Madej, natomiast pani Magdalena Gawron, Koordynator Merytoryczny projektu, przedstawiła portal internetowy www.absolwent.up.wroc.pl jako innowacyjny sposób monitorowania losów zawodowych absolwentów Uczelni. Swoje wystąpienie pani Gawron poszerzyła o zagadnienia związane z nadążaniem za rynkiem pracy.

Następnie pani Marta Idkowiak – doradca zawodowy reprezentująca firmę  PEZMI – Poradnictwo Edukacyjno Zawodowe przeprowadziła warsztaty ze studentami pt. „Planowanie ścieżki zawodowej”.

Drugą część warsztatów poprowadziła pani Anna Partyka-Górska –  Coach ICF, pracownik Biura Karier Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Tematem tych warsztatów było „Zarządzanie sobą i umiejętność wyznaczania celów”.

Studenci aktywnie uczestniczyli w warsztatach oraz zabierali głos w dyskusji. Zadawali wiele pytań dotyczących rozwoju kariery zawodowej i wyznaczania celów. Na zakończenie spotkania wszyscy uczestnicy udali się na lunch.

Zapytanie ofertowe na ewaluację projektu

 Biuro projektu niniejszym umieszcza zapytanie ofertowe dotyczące wyboru wykonawcy na przeprowadzenie ewaluacji w ramach projektu „PI  – Monitoring losów absolwentów w kontekście dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy i wymogów rynku pracy” - projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Zainteresowanych prosimy o wypełnienie formularza ofertowego wraz z oświadczeniami i odesłanie go do dnia 30 kwietnia 2015 r. do godz.12.00. 

Zapytanie ofertowe

Formularz ofertowy

Oświadczenie nr 1

Oświadczenie nr 2