FaceBook

 

Projekt pt. „PI - Monitoring losów absolwentów w kontekście dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy i wymogów rynku pracy” współfinansowany jest w ramach:

 • Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
 • Priorytet IV Szkolnictwo wyższe i nauka
 • Działanie 4.1. Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym znaczeniu dla gospodarki opartej na wiedzy
 • Poddziałanie 4.1.1. Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni

 

Termin realizacji projektu: 01.10. 2012 r. – 31.05. 2015 r.

 

 

Geneza

Głównym problemem w zakresie monitoringu losów absolwentów jest zbyt niska jakość prowadzonych działań spowodowana brakiem ustandaryzowanego systemu zbierania informacji na temat sytuacji zawodowej absolwentów. Obecnie duża dowolność stosowanych metod w prowadzonych badaniach na temat losów absolwentów prowadzi do braku spójności i uniemożliwia dokonywanie porównań pomiędzy wynikami badań. Tym samym nie ma pełnego obrazu informacji dotyczących efektywności oferty edukacyjnej Uczelni w odniesieniu do wymagań rynku pracy. Powyższe informacje są niezbędne w procesie kształtowania oferty edukacyjnej Uczelni zgodnie z aktualnymi potrzebami rynku pracy. Niezbędna w tym procesie jest rola pracodawców, którzy określają pożądany profil zawodowy swoich przyszłych pracowników.

Obecnie bardzo rozproszony rynek narzędzi teleinformatycznych praktycznie nie oferuje narządzi do skutecznego i efektywnego zbierania informacji dotyczących losów zawodowych absolwentów. Istniejące narzędzia opierają się głównie na badaniu ankietowym prowadzonym różnymi, często mało efektywnymi metodami, co przejawia się niską stopą zwrotu ankiet, a co za tym idzie, powstaje wynik, który nie daje pełnego obrazu sytuacji. Obecnie w procesie monitoringu losów absolwentów praktycznie nie występuje system zachęt i motywacji m.in. brakuje wymiernych korzyści dla osób dzielących się informacjami o swojej ścieżce kariery zawodowej i przekonania ich dlaczego powinni to robić.

Działania mające na celu dostosowanie oferty edukacyjnej Uczelni do potrzeb rynku pracy aktualnie opierają się głównie na analizie danych liczbowych z Powiatowych Urzędów Pracy (zarejestrowane osoby bezrobotne). Jednocześnie rola pracodawcy sprowadza się jedynie do przekazania Uczelni ofert pracy. Tym samym ograniczony jest realny wpływ przedsiębiorców na modyfikację istniejących programów kształcenia oraz opracowanie nowych rozwiązań w zakresie kształcenia. Niedostosowanie systemu kształcenia do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy i wymogów rynku pracy daje w efekcie wzrost liczby osób bezrobotnych z wykształceniem wyższym, w tym absolwentów uczelni wyższych, którzy wykonują pracę zarobkową poniżej posiadanych kwalifikacji zawodowych lub nieadekwatną do zawodu wyuczonego.  

Znowelizowana Ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. 2005 Nr 164 poz. 1365 z późn.zm.) nałożyła na Uczelnie obowiązek monitorowania kariery zawodowej swoich absolwentów w celu dostosowania kierunków studiów i programów kształcenia do potrzeb rynku pracy, w szczególności po trzech i pięciu latach od dnia ukończenia studiów.

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu otrzymał dofinansowanie na wypracowanie, przetestowanie, upowszechnienie i włączenie do polityki produktu – innowacyjnego portalu internetowego, dzięki któremu możliwe będzie uzyskanie informacji na temat kariery zawodowej absolwentów. Portal internetowy umożliwi podejmowanie wspólnych inicjatyw pomiędzy użytkownikami. Będzie również miejscem wymiany poglądów i konfrontacji opinii.

Na portalu internetowym powstaną profile użytkowników: absolwentów, pracodawców oraz Uczelni. Każdy z użytkowników będzie miał możliwość przedstawienia swoich doświadczeń, problemów oraz potrzeb, co w dalszej perspektywie pozwoli na efektywne kształtowanie oferty edukacyjnej Uczelni przy wspólnym zaangażowaniu wszystkich stron.


Cele projektu

Cel główny:

Poprawa jakości działań w zakresie monitorowania losów absolwentów wśród uczelni o profilu przyrodniczo – rolniczo - technicznym poprzez wypracowanie, przetestowanie, upowszechnienie i włączenie do polityki produktu - innowacyjnego portalu internetowego oraz dostosowanie oferty edukacyjnej uczelni do potrzeb gospodarki opartej na wiedzy i wymogów rynku pracy w okresie  10.2012 r. –  05.2015 r.

Cele szczegółowe:

Opracowanie na podstawie badań, analiz i prac ekspertów innowacyjnego portalu internetowego do monitorowania losów absolwentów uczelni o profilu przyrodniczo –rolniczo - technicznym w okresie: wersja wstępna portalu do 05.2013 r., wersja finalna do 06.2014 r.

Przetestowanie produktu wśród 50 (studentów/absolwentów/przedstawicieli pracodawców/ pracowników uczelni) w okresie 10.2013 r. – 06.2014 r.

Upowszechnienie produktu finalnego i jego zastosowanie przez 3 Uczelnie w okresie do 05.2015 r.


Realizacja działań

W trakcie realizacji projektu, w okresie  10.2012 r. – 05.2015 r., przeprowadzone zostaną następujące działania:

 • przeprowadzenie badań pogłębionych dotyczących diagnozy i analizy problemu w zakresie monitorowania losów absolwentów,
 • opracowanie specyfikacji technicznej portalu wraz z zawartością merytoryczną,
 • opracowanie strategii wdrażania produktu innowacyjnego wraz z wstępna wersja produktu finalnego (wersja demo portalu),
 • organizacja seminariów i konferencji dla studentów, absolwentów, pracowników uczelni, pracodawców, przedstawicieli instytucji rynku pracy,
 • organizacja kampanii promocyjno – upowszechniających,
 • opracowanie ostatecznej wersji produktu finalnego (portalu internetowego),
 • testowanie i ulepszanie portalu internetowego,
 • działania zmierzające do włączenia produktu finalnego do głównego nurtu polityki. 

 

Korzyści dla Uczelni

W ramach upowszechniania rezultatów projektu powstały produkt finalny tj. portal internetowy zostanie przekazany przez Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu do przetestowania i wykorzystania przez trzy Uczelnie krajowe o profilu przyrodniczo – rolniczo – technicznym.

Potencjalne korzyści dla Uczelni:

 • możliwość przetestowania i wykorzystania nowego, innowacyjnego narzędzia do monitoringu losów absolwentów,
 • poprawa jakości działań w zakresie monitorowania losów absolwentów,
 • poprawa efektywności zarządzania Uczelnią w zakresie monitoringu losów absolwentów,
 • możliwość kształtowania oferty edukacyjnej przy współudziale absolwentów i pracodawców,
 • budowa potencjału rozwojowego Uczelni zgodnie z panującymi tendencjami na rynku pracy.

 

Korzyści dla Absolwentów

Potencjalne korzyści dla absolwentów:

 • bezpłatny dostęp do szkoleń on-line,
 • bezpłatny dostęp do ofert pracy zamieszczanych przez pracodawców,
 • możliwość nawiązywania współpracy z pracodawcami,
 • wymiana doświadczeń zawodowych pomiędzy użytkownikami na „Forum”,
 • możliwość skorzystania z poradnictwa zawodowego,
 • realny wpływ na modyfikację istniejącego programu kształcenia. 

 

Korzyści dla Pracodawców

Potencjalne korzyści dla Pracodawców:

 • udział w tworzeniu i modyfikacji oferty edukacyjnej Uczelni,
 • udział w kształtowaniu profilu zawodowego absolwenta w zakresie kwalifikacji zawodowych i kompetencji poszukiwanych przez pracodawców,
 • zacieśnienie współpracy pomiędzy nauką i biznesem w zakresie kształtowania kadr gospodarki opartej na wiedzy,
 • bezpłatna promocja przedsiębiorców (profil pracodawcy na portalu internetowym, reklama),
 • bezpłatne zamieszczanie ofert pracy, staży, praktyk,
 • bezpłatny dostęp do bazy potencjalnych pracowników.

 


 

ZESPÓŁ:


Sebastian Madej

Kierownik Projektu Innowacyjnego

tel. 71 320 54 85

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

 Magdalena Gawron

Koordynator Merytoryczny

tel. 71 320 54 77

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

 

Anna Miechurska

Specjalista ds. finansowych

tel. 71 320 54 77

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Patrycja Krzemieniec

Specjalista ds. obsługi portalu i strony internetowej projektu

Tel. 71 320 54 77

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.


Marzena Bogusz

Specjalista ds. upowszechniania projektu

tel. 71 320 54 77

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.